UNWTO2023
UNWTO1300_590
RethinkingTourism

กิจกรรม

26 มิถุนายน 2566

ประชุมร่างกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเลของอาเซียน

วันที่ 26/06/2566
เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
19 มิถุนายน 2566

ประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นต่อร่างแผนการดำเนินการร่วม (Plan of Joint Activities) ไทย-คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย

วันที่ 19/06/2566
เวลา 14.00-16.30 น.
สถานที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผ่านระบบทางไกล
14 มิถุนายน 2566

ประชุมของ UNWTO ในเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก

วันที่ 14/06/2566 - 16/06/2566
สถานที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
https://globthailand.com/inter-econ/