382110112_726809846156332_2425668747114618380_n
UNWTO2023
UNWTO1300_590

กิจกรรม

8 กันยายน 2566

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพื่อจัดทำท่าทีการเจรจาประเด็นการค้าบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีของไทย

วันที่ 8/09/2566
เวลา 09.30-12.00 น.
สถานที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
3 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings)

วันที่ 3/09/2566 - 10/09/2566
สถานที่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
25 สิงหาคม 2566

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (SDR) ภายใต้ (IPEF)

วันที่ 25/08/2566
เวลา 09.30-12.00 น.
สถานที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
https://globthailand.com/inter-econ/