16 พฤษภาคม 2566

UNWTO

วันที่ 16/05/2566 - 18/05/2566
14 พฤษภาคม 2566

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14/05/2566 - 21/05/2566
สถานที่ ประเทศญี่ปุ่น
14 พฤษภาคม 2566

งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

วันที่ 14/05/2566 - 28/05/2566
สถานที่ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
14 พฤษภาคม 2566

ATCM

วันที่ 14/05/2566 - 19/05/2566
3 พฤษภาคม 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการถอดบทเรียนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3/05/2566 - 5/05/2566
สถานที่ สาธารณรัฐมอริเชียส
19 เมษายน 2566

ประชุมคณะทำงาน MOU

วันที่ 19/04/2566
เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กก.
10 เมษายน 2566

ประชุมเตรียมการ ATCM

วันที่ 10/04/2566
เวลา 13.30
สถานที่ ห้องประชุมศทส. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
4 เมษายน 2566

การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 51 การประชุมคณะกรรมการสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง และการประชุม Mekong Tourism Forum 2023

วันที่ 4/04/2566
เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว หรือผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
4 เมษายน 2566

การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 4/04/2566
เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่ โถงกลาง