8 กันยายน 2566

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพื่อจัดทำท่าทีการเจรจาประเด็นการค้าบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีของไทย

วันที่ 8/09/2566
เวลา 09.30-12.00 น.
สถานที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
3 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings)

วันที่ 3/09/2566 - 10/09/2566
สถานที่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
25 สิงหาคม 2566

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (SDR) ภายใต้ (IPEF)

วันที่ 25/08/2566
เวลา 09.30-12.00 น.
สถานที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
25 สิงหาคม 2566

ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ AACC

วันที่ 25/08/2566
เวลา 09.00 น.
สถานที่ ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งวัฒนะ
24 สิงหาคม 2566

ประชุมเตรียมการ ATCM

วันที่ 24/08/2566
เวลา 13.30-15.30
สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กก.
23 สิงหาคม 2566

ประชุมแนวทางดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาไทยกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา

วันที่ 23/08/2566
เวลา 10.00-14.00 น.
สถานที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
22 สิงหาคม 2566

ประชุมพิจารณาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 22/08/2566
เวลา 09.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กก.
21 สิงหาคม 2566

ประชุมเตรียมการ ATCM

วันที่ 21/08/2566
เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สป.กก.
21 สิงหาคม 2566

ประชุมคณะทำงานสาขาท่องเที่ยวแผนงาน IMT-GT

วันที่ 21/08/2566 - 22/08/2566
สถานที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา