กำหนดแนวทาง กรอบนโยบาย และแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

แสวงหาและประสานแหล่งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร และองค์กร

ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาดี

ดำเนินการบริหาร จัด และร่วมประชุม / สัมมนา / อบรม ทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมระหว่างประเทศ

ดำเนินการจัดแปลเอกสารทางวิชาการ ผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างประเทศ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดำเนินการพิธีการ ให้การรับรองประสาน อำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ และให้คำปรึกษากิจการต่างประเทศ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย