รายละเอียดงาน

ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม : คุณจันทร์จิราพร คุณกัลป์

 

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

8/09/2566

เวลา

09.30-12.00 น.

สถานที่

ผ่านระบบการประชุมทางไกล