รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ ที่ กก 0209.01/522 ลว. 26 ก.ค. 66 ขออนุมัติการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมคกก.ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

คณะเดินทาง : ผู้ช่วยปกก., ผอ. , คุณศิรมนต์, คุณพรหมพร

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

3/09/2566 - 10/09/2566

เวลา

ไม่ระบุเวลา

สถานที่

เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว