รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ 733-พณ0606ว2360(16พค66)ขอความเห็นและระชุมร่างกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเลของอาเซียน(26มิย66)

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

26/06/2566

เวลา

14.00-16.30 น.

สถานที่

ผ่านระบบการประชุมทางไกล