รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ
666-RPAP-09-2023(6April2023)ประชุมองค์การการท่องเที่ยวโลก ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านรองดารณี, คุณจันทร์จิราพร, คุณศิรมนต์, คุณกัลป์, คุณอชิร (เลขาท่านรองฯ)

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

14/06/2566 - 16/06/2566

เวลา

ไม่ระบุเวลา

สถานที่

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา