รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ ที่ กก 0402/510 ลว. 23 ก.พ. 66 (ปลัดฯ รับเชิญ)

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

14/05/2566 - 28/05/2566

เวลา

ไม่ระบุเวลา

สถานที่

เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส