การประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 60 (The 60th ASEAN National Tourism Organizations Meeting: ASEAN NTOs)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 60 (The 60th ASEAN National Tourism Organizations Meeting: ASEAN NTOs) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมฯ
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ประเด็นข้อริเริ่มที่หน่วยงานไทยประสงค์จะหยิบยกผลักดัน และเพื่อร่วมกำหนดท่าทีของไทย สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 60 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/photo/?fbid=876951114477413&set=pcb.876951157810742