การสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน – จีน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เข้าร่วมสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยว อาเซียน – จีน ปี พ.ศ. 2566 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านการกระตุ้นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “การลงทุนสีเขียว: การบรรลุการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและอนาคตที่ยั่งยืน” (Green Investment: Achieving Tourism Recovery and a Sustainable Future) ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ได้นำเสนอนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผ่านการฝึกอบรม การส่งเสริมธุรกิจ Startups และการใช้เทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736875595151633&set=pcb.736875735151619