คณะผู้แทนไทยเข้าศึกษาดูงานท่าจอดเรือ Marina Bay Cruise Centre (MBCC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และเเผนงาน กองการต่างประเทศ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเรือสำราญไทย เข้าร่วมศึกษาดูงานท่าจอดเรือ Marina Bay Cruise Centre (MBCC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย-สิงคโปร์ ได้ศึกษาและหารือกับฝ่ายสิงคโปร์เกี่ยวกับ (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญ (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (3) การยกระดับเเละพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวเรือสำราญ เเละ(4) แนวทาง ปัญหา และอุปสรรค ในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย-สิงคโปร์ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) ไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญของไทยได้อีกด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1550202049087309&set=pcb.1550204242420423