การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 13.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และเเผนงาน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมโรค ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเรือสำราญไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Pan Pacific Orchard ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ประชุมได้หารือตามแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาท่าเรือ โดยไทยและสิงค์โปร์ได้แบ่งปันสถานะความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือและโครงการสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเรือสำราญไทย – สิงคโปร์ รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเรือสำราญในภูมิภาค
2. การยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารเรือสำราญ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวทางเรือสำราญ
3. การตลาดเรือสำราญ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ไทย สิงคโปร์ และอาเซียน ในงาน Seatrade Cruise Gobal ปี พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสายการเดินเรือ และนักท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4.แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยทั้งสองฝ่ายได้เเลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อาทิ การยกระดับการดูแลความปลอดภัย และการบริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งเเวดล้อมและสังคมในท้องถิ่น รวมถึงการเเลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญร่วมกัน
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือสำราญ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและะสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER)

http://ิhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1549643212476526&set=pcb.1549647242476123