การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) ครั้งที่ 16 และการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) ครั้งที่ 16 และการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) ครั้งที่ 16 โดยช่วงเช้า ที่ประชุมคณะกรรมการ ASITDC ครั้งที่ 16 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2566 รวมถึงกิจกรรมภายใต้แผนฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน อาทิ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเส้นทางสายน้ำแห่งอาเซียน (กัมพูชา-ลาว-ไทย) โดยองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเครื่องมือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน โดยกัมพูชา รวมถึงรับทราบผลลัพธ์จากการประชุมทีมสื่อสารในภาวะวิกฤตการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย และความคืบหน้าของการจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับกรอบอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีภายนอก อาทิ GIZ และ Agoda ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ฟิลิปปินส์ดำรงตำแหน่งประธาน และอินโดนีเซีย และเมียนมา ดำรงตำแหน่งรองประธาน คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน วาระปี พ.ศ. 2567 – 2568 สำหรับช่วงบ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการ ATRMEC ครั้งที่ 16 ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณของกองทุน ASEAN NTOs Fund รวมถึงได้หารือเกี่ยวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนและปรับปรุงร่างขอบเขตการดำเนินงานของกองทุน ASEAN NTOs Fund การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หลังปี พ.ศ. 2568 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและองค์การการท่องเที่ยวโลก รวมถึงการเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เวียดนามดำรงตำแหน่งประธาน และสิงคโปร์ ดำรงตำแหน่งรองประธาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน วาระปี พ.ศ. 2567 – 2568