การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 30 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงาน MRA-TP ของประเทศสมาชิกอาเซียน การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสมรรถนะร่วมสำหรับวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน และกล่องเครื่องมือ การดำเนินการตามคู่มืออาเซียนด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากรและชุมชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรสปาอาเซียน และคู่มืออาเซียนเกี่ยวกับระบบการเทียบโอนประสบการณ์เดิมของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งและขับเคลื่อนสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้กัมพูชาดำรงตำแหน่งประธาน และไทย ดำรงตำแหน่งรองประธาน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียน วาระปี พ.ศ. 2567 – 2568