การประชุมทวิภาคีด้านการท่องเที่ยวภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ลาว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 13.30 – 14.30 น. นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการท่องเที่ยวภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ลาว ร่วมกับนางพรมาลี อินทะพม อธิบดีกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายลาว และคณะการประชุมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รับทราบผลลัพธ์การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย – ลาว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (2) ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ไทย – ลาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ลาว รวมถึง (3) หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยว ไทย – ลาว ในอนาคต
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ (1) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทย – ลาว และ (2) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป. ลาว ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมภารกิจบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณชายแดน ไทย – ลาว โดยฝ่ายไทยยินดีร่วมมือกับฝ่ายลาว ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการตลาดและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวชุมชน โดยทั้งสองฝ่ายจะประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ลาว ทราบต่อไป