การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 16

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 16
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และการเตรียมการสำหรับการมอบรางวัลท่องเที่ยวอาเซียน การจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาเซียน ความคืบหน้าการดำเนินการตามปฏิญญาปากเซว่าด้วยแนวทางการขับเคลื่อนของอาเซียนสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์คลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและระเบียงการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมการประชุมข้ามสาขาระหว่างรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ในการประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Format)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการใหม่ของสิงคโปร์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ โครงการกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 และโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เรือสำราญ ปี พ.ศ. 2567
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มาเลเซียดำรงตำแหน่งประธาน และบรูไนดารุสซาลามดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน วาระปี พ.ศ. 2567 – 2568