ผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Thai Night)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Thai Night) ณ โรงแรม Carlton เมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก อาทิ ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ดาราภาพยนตร์ และสื่อมวลชน กว่า 200 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก และ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์เป็น soft power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ในระดับโลก