ประชุมหารือทวิภาคีไทย – ซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีไทย – ซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 2 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือในประเด็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิตัลด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย – ซาอุดีอาระเบีย