การประชุมคณะมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 118 ณ เมืองปุนตาคานา สาธารณรัฐโดมินิกัน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 118 (The 118th UNWTO Executive Council) ภายใต้หัวข้อ “New Narratives in Tourism” เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองปุนตาคานา สาธารณรัฐโดมินิกัน
นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินหน้าประเทศไทยสู่การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ สำหรับปีนี้ ด้วยแคมเปญ ‘Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters’ ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาค้นพบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายผ่าน 5F ได้แก่ Food, Fighting, Fashion, Film และ Festival ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกตระหนักถึงความยั่งยืนและความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนประเทศไทยได้ในทุกฤดูกาล และยินดีต้อนรับประเทศสมาชิก UNWTO สู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มของเรา
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบ 1) การรายงานจากเลขาธิการ UNWTO ในประเด็นของสถานการณ์การท่องเที่ยวตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 117
2) แนวโน้มสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2566 การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญๆ ของ UNWTO เช่น โครงการในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการสื่อสารการเริ่มต้นใหม่ของการท่องเที่ยวที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันเริ่มการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยอีกครั้ง การริเริ่มโครงการการศึกษาด้านการท่องเที่ยวให้กับเยาวชน และเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานการณ์การเงินของUNWTO
3) ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ (the task force on “Redesigning Tourism for the Future “) ที่นำเสนอโดยซาอุดีอาระเบีย ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญ UNWTO ครั้งที่ 25
4) UNWTO จะมีการเสนอเปลี่ยนชื่อองค์การการท่องเที่ยวโลก จาก United Nations World Tourism Organization (UNWTO) ให้เป็น UN Tourism ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของ UNWTO จะถูกพิจารณาในการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญUNWTO ครั้งที่ 25
5) UNWTO ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่าปลอดภัย การท่องเที่ยวสีเขียว การสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างสมาชิกร่วม (Affiliate Members) รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไป
6) การประชุมคณะมนตรีบริหารUNWTO ครั้งที่ 119 และ 120 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญ UNWTO ครั้งที่ 25 ในวันที่16-20 ตุลาคม 2566 ณ เมืองซามาร์แคนด์ ประเทศอุซเบกิสถาน