การประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATCM) ณ เมืองลาบวนบาโจ อินโดนีเซีย (วันที่ 2)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASITDC) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการท่องเที่ยวอาเซียน (ATRMEC) ครั้งที่ 15
ในการประชุมคณะกรรมการ ASITDC ครั้งที่ 15 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2568 ได้แก่ โครงการพัฒนาเครื่องมือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (โดยกัมพูชา) การจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติงานเพศภาวะและการพัฒนาในภาคการท่องเที่ยว (โดยฟิลิปปินส์) การจัดการประชุมทีมสื่อสารในภาวะวิกฤตการท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 ณ เมืองมะละกา มาเลเซีย (โดยมาเลเซีย) ซึ่งประเทศไทย โดย อพท. ได้รายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเครือข่านเมืองสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของอาเซียน – โครงการนำร่อง ณ กัมพูชา สปป. ลาว และไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและหารือแนวทางการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับกรอบอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันวิจัย ERIA รวมถึงการจัดทำโครงการข้อริเริ่มอื่น ๆ ร่วมกับคู่ภาคีภายนอก อาทิ Agoda ธนาคารโลก และ GIZ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนความยั่งยืนทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน และแผนปฏิบัติงานสำหรับกรอบอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการ ATRMEC ครั้งที่ 15 ที่ประชุมได้รับทราบสถานะการจัดทำโครงการ การจัดสรรงบประมาณของกองทุน ASEAN NTOs Fund ในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอโครงการใหม่ และความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับ UNWTO ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ แนวทางการเข้าร่วมการประชุมของติมอร์-เลสเต รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนหลัง ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีกำหนดจะให้การรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 28 ในปี พ.ศ. 2569