การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 15.30 น. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand- Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้หารือเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย – มาเลเซีย ภายใต้การจัดทำยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อพัฒนาความร่วมมือใน 3 มิติ (3E’s approach) ได้แก่ (1) ส่งเสริมการเชื่อมโยง (Enhancing the Connectivity) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางคมนาคม (2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Ensuring the Competitiveness) ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมยางพารา และ (3) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Enhancing the Human Capital) โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ ตามแนวคิด “No one is left behind”