การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT- GT ครั้ง 16 (The 16th IMT-GT Strategic Planning Meeting)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 (วันที่2) ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวในฐานะผู้ประสานงานหลักกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาค (Focal Point) พร้อมด้วยผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT-GT ครั้ง 16 (The 16th IMT-GT Strategic Planning Meeting) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เลขานุการฝ่ายไทย
การประชุมดังกล่าวฯ ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานฯ (CIMT)ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิก ในแผนการดำเนินงานภายใต้แผนงานIMT โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) กิจกรรมเฉลิมฉลอง 30 ปี IMT-GT (2) ความคืบหน้ากับอินเดียในฐานะพัฒนาคู่ภาคี (3) ความร่วมมือระหว่างCIMTและUNESCEP (4) ผลลัพธ์การประชุมเตรียมการการจัดIMT-GT Visit Year 2023 – 2025 (5) ผลลัพธ์การประชุมในประเด็นความร่วมมือด้านปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวกรอบIMT-GT ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในสาขาความร่วมมือต่างๆ รวม 10 สาขา โดยในสาขาการท่องเที่ยวมีอินโดนีเซียเป็นผู้รายงาน ทั้งนี้ ฝ่ายอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพครั้งถัดไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะมีการจัด The 15th IMT- GT Summit โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองลาบวน บาโจ ประเทศอินโดนีเซีย