การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT- GT ครั้ง 16 (The 16th IMT-GT Strategic Planning Meeting)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวในฐานะผู้ประสานงานหลักกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาค (Focal Point) พร้อมด้วยผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT- GT ครั้ง 16 (The 16th IMT-GT Strategic Planning Meeting) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เลขานุการฝ่ายไทย
การประชุมดังกล่าวฯ มีประเทศสมาชิกได้นำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วภายใต้แผนงานIMT-GT โดยกิจกรรมหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 กรอบIMT-GT และแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวพ.ศ. 2566 – 2568 (IMT-GT Visit year 2023 – 2025) นอกจากนี้ คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวกรอบIMT-GT ได้มีการประชุมหารือในเรื่องการเตรียมการเฉลิมฉลองฯ และแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยว โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ (1) การใช้tagline และสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก และ(2)การถ่ายทำวิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมอนุภูมิภาค ประกอบด้วย เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ภาคเหนือของมาเลเซีย และภาคใต้ของไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะความคิดเห็นประกอบการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการจัดทำแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวIMT-GT ต่อไป