ผู้ช่วยปลัดฯ และรองอธิบดีฯ ได้หารือประเด็นการจัดทำความตกลงทวิภาคีระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักธุรกิจญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้หารือเกี่ยวกับในประเด็นการจัดทำความตกลงทวิภาคีระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไทย เพื่อเจรจาธุรกิจระยะสั้น โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย