ที่ปรึกษา เข้าหารือกับผู้แทนฯ เกี่ยวกับแนวทางการประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย – ซิมบับเว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นาย Isheanopa Fanuel Rufu ที่ปรึกษา (รองหัวหน้าคณะผู้แทน) ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกองการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทย – ซิมบับเว