งานสัมมนาที่ระลึกเนื่องในโอกาสจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI-AIRO Opening Commemorative Symposium)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่ระลึกเนื่องในโอกาสจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI-AIRO Opening Commemorative Symposium) ผ่านระบบวีดิทัศน์ โดยมีนายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในฐานะผู้บรรยาย ทั้งนี้ งานสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นร่วมมือระหว่างสถาบัน JTTRI-AIRO สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Tourism) และการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว (Value added Tourism) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. นโยบายด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยได้แบ่งปันแนวทาง
    การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ที่มาของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การกำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อแสดงถึงแนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละปี
  2. การแลกเปลี่ยนมุมมองกระแสตลาดการท่องเที่ยว โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ ผ่านการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการนำเสนอเมืองรองฯ ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และการใช้บุคคลผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (Influencer) ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น